telefonJsme Vám k dispozici na 608 006 116

 

Kupní smlouva

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Body & Care Clinic s. r. o.,
IČ: 028 84 623,
se sídlem V Pořadí 381
252 26 Třebotov,

zapsané v  obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 224910 (dále jen Klinika), uzavíraná distančním způsobem prostřednictvím  on-line  webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.klinikakrasyandel.cz

 

1. VZNIK, OBSAH A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká právní vztah mezi Klinikou a Klientem. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy týkající se nákupu jakéhokoli níže uvedeného předmětu koupě uzavírané mezi Klinikou a Klientem.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem dle §1824 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související právní vztahy.

1.3. Klientem se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Klientem se rozumí i osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva (koupě VOUCHERu) uzavřena.

1.4. Předmětem kupní smlouvy je závazek Kliniky dodat Klientovi předmět koupě, spočívající v kosmetických službách poskytovaných Klinikou včetně kosmetických služeb inkorporovaný v VOUCHERu Kliniky, dle závazného výběru Klienta, a závazek Klienta předmět smlouvy odebrat (konzumovat) ve sjednaném termínu a řádně zaplatit kupní cenu.

1.5. Kosmetickými službami se pro účely kupní smlouvy rozumí veškeré Klinikou poskytované nebo zajišťované služby a doplňková plnění dle aktuální nabídky uveřejněné na webu Kliniky www.klinikakrásyanděl.cz (pro aktuální nabídku kosmetických služeb klinkněte zde), které jsou určeny k nabídce klientovi a to včetně práv a závazků s touto činností Kliniky souvisejících.

1.6. Obsah kupní smlouvy je určen dohodou  o rozsahu požadované kosmetické služby dle aktuální nabídky a ceníku Kliniky, termínu poskytnutí služby, případně dodatečnými nabídkami, VOP, a případným zvláštním ujednáním mezi Klinikou a Klientem. Obsah kupní smlouvy nelze jednostranně měnit vyjma změny VOP za dále uvedených podmínek.

1.7. Kupní smlouvu může klient uzavřít v ústní formě osobně v provozovně Kliniky. V písemné formě dle §1824 zákona prostřednictvím komunikační techniky (distančním způsobem).

1.8. K uzavření kupní smlouvy mezi Klinikou a Klientem distančním způsobem dochází  na internetové adrese Kliniky www.klinikakrasyandel.cz,  a to prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky (dále  jen „webové  rozhraní virtuální asistentky) okamžikem doručení akceptace řádně vyplněné závazné objednávky Klienta na jím zadanou @ adresu Klinikou. Na závaznost objednávky je Klient upozorněn před potvrzením volby závazného objednání. Klient potvrzením volby závazného objednání současně potvrzuje, že se před odesláním závazné objednávky seznámil resp. měl možnost seznámit s VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.9. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou zaznamenány v objednávce, kterou si Klient může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v úložišti pro svou další potřebu. VOP si Klient může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v jím určeném úložišti.

1.10. Klientovi je umožněno se seznámit s úplným zněním VOP před uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce v čitelné podobě s možností tisku. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny a uzavírány v českém  jazyce.

1.11. Pro kupní smlouvu je závazné znění VOP platné v době jejího uzavření. VOP má právo Klinika jednostranně měnit či doplňovat. Na změnu VOP Klinika Klienta upozorní vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před jejich změnou, nejméně však 14 dnů před jejich účinností, na svých internetových stránkách.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

2.1. Vebové  rozhraní  virtuální asistentky obsahuje aktuální seznam kosmetických služeb a neinvazních zákroků, popis služeb a neinvazních zákroků a ošetření aktuálně poskytovaných Klinikou, kosmetických produktů, možností nákupu DÁRKOVÝCH VOUCHERŮ, aktuální ceník kosmetických služeb a výkonů, aktuální znění VOP.

2.2. Ceny nabízených kosmetických služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma čl. 4.4.

2.3. Nabídka rozsahu kosmetických služeb a ceny jednotlivých služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy  jsou zobrazovány ve webovém  rozhraní virtuální asistentky. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní virtuální asistentky jsou nezávazné a Klinika není povinna uzavřít kupní smlouvu zejména z důvodu kapacity nebo nevhodného termínu požadovaného Klientem.

2.4. Pro  závazné objednání kosmetické služby vyplní Klient  objednávkový formulář  ve webovém rozhraní virtuální asistenstky. Objednávkový formulář  obsahuje  zejména informace o:

  • objednávané kosmetické službě (objednávanou kosmetickou službu „vloží“ Klient do elektronického  nákupního košíku webového rozhraní  virtuální asistentky),
  • údaje o termínu poskytnutí kosmetické služby, případně o požadovaném způsobu doručení (u VOUCHERů),
  • způsobu úhrady  kupní ceny kosmetické služby,
  • doplňující  informace o kosmetické službě, výslovně pak je uvedeno, zda jde o kosmetický zákrok, který má formu invazního zásahu do integrity lidského těla

(dále společně jen jako  „objednávka“).

2.5. Před odesláním závazné objednávky Klinice je Klientovi umožněno  zkontrolovat a měnit údaje, které  do objednávky Klient  vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat  a opravovat chyby vzniklé při  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Klient Klinice kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit  objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Klinikou považovány za správné a závazné ze strany Klienta. Klinika  neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Klientovi  potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické  pošty  Klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v  objednávce (dále jen  „elektronická adresa Klienta“). Potvrzení o obdržení objednávky není akceptací návrhu.

2.6. Klinika je vždy oprávněna v  závislosti na charakteru objednávky (množství  požadované kosmetické služby, výše kupní ceny,  termínu)  požádat Klienta o dodatečné potvrzení  objednávky (například  písemně či telefonicky).

2.7. V akceptaci Klinika potvrdí rozsah požadované služby, cenu a termín, případně jiný předmět plnění. Akceptace bude zaslána Klinikou Klientovi  na elektronickou adresu  Klienta nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky na @ adresu, případně sms zprávou na mobilní telefon, který zadal Klient v objednávce pro komunikaci s Klinikou.

2.8. V případě, že Klinika neakceptuje objednávku Klienta, zašle Klientovi protinávrh změn a k uzavření kupní smlouvy ve znění objednávky Klienta nedošlo. Protinávrh zaslaný Klinikou Klientovi je novým návrhem. K uzavření kupní smlouvy ve znění protinávrhu Kliniky dojde pouze pokud Klient učiní výslovné přijetí takového návrhu (akceptaci) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty  Kliniky nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení protinávrhu Kliniky.

2.9. Klient  souhlasí s použitím  komunikačních prostředků na dálku  při uzavírání kupní smlouvy. Klinika používá pro komunikaci s klientem veřejnou komunikační službu v cenách jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé  Klientovi  při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,  náklady  na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

 

3. UŽIVATELSKÝ  ÚČET, STÁLÝ KLIENT, KLIENT BEZ REGISTRACE

3.1. Na základě registrace Klienta  provedené na webové stránce  může Klient přistupovat do svého uživatelského  rozhraní.  Ze svého uživatelského rozhraní může Klient provádět  objednávání  kosmetických služeb (dále jen „uživatelský účet“).  V případě, že to webové rozhraní Kliniky umožňuje, může  Klient provádět objednávání kosmetických služeb též bez registrace  přímo z webového rozhraní virtuální asistentky.

3.2. Při  registraci na webové stránce a  při objednávání kosmetických služeb je Klient  povinen uvádět správně a pravdivě všechny  údaje. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Klinikou považovány  za správné. Správnost údajů Klinika neověřuje.

3.3. Přístup  k uživatelskému účtu je  zabezpečen uživatelským jménem  a heslem. Klient je povinen zachovávat  mlčenlivost ohledně  informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu  a  bere na vědomí, že Klinika nenese odpovědnost za  porušení této povinnosti ze  strany Klienta.

3.4. Klinika  může jednostranně zrušit uživatelský  účet, a to zejména v případě,  kdy Klient svůj uživatelský účet déle než tři roky neaktivuje, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy  (včetně obchodních podmínek).

3.5. Klient  bere na vědomí, že  uživatelský účet nemusí být dostupný  nepřetržitě, a to zejména s ohledem na  nutnou údržbu  hardwarového a softwarového vybavení Kliniky, popř.  nutnou  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích  osob.

 

4. DÁRKOVÝ VOUCHER

A. DÁRKOVÝ VOUCHER „KOSMETICKÁ SLUŽBA“

4.1. Klient může uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou jím volně vybrané (objednané) kosmetické služby (KOSMETIKA) s tím, že Klient je povinen zahájit čerpání kosmetické služby tak, aby byl voucher zkonzumován do data platnosti voucheru. Platnost vydaných voucherů je 3 měsíce. Kupní cena DÁRKOVÉHO VOUCHERU „KOSMETICKÁ SLUŽBA“ se rovná součtu cen vybraných (objednaných) kosmetických služeb. Na voucheru je vyznačen datum jeho prodeje, číslo voucheru, celková cena zvolených kosmetických služeb, identifikační údaje Kliniky, odkaz na kupní smlouvu (objednávku) a VOP. Klinika je oprávněna na voucheru průběžně vyznačovat čerpání KOSMETIKY. Po zkonzumování KOSMETIKY je Klinika oprávněna požadovat od Klienta odevzdání voucheru  pro své potřeby.

B. DÁRKOVÝ VOUCHER „KREDIT“

Klient může uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je pouze „kredit“ bez bližší specifikace kosmetických služeb s tím, že kupní cena DÁRKOVÉHO VOUCHERU se rovná výši kreditu. Klient je povinen zahájit čerpání voucheru tak, aby byl voucher zkonzumován do data platnosti voucheru. Platnost vydaných voucherů je 3 měsíce. Na DÁRKOVÉM VOUCHERU je vyznačen datum jeho prodeje, číslo VOUCHERU, výši kreditu, identifikační údaje Kliniky, odkaz na kupní smlouvu a VOP. Klinika je oprávněna na DÁRKOVÉM VOUCHERU vyznačit, že byl kredit čerpán a výši zůstatku kreditu. Po vyčerpání kreditu je Klinika oprávněna požadovat od Klienta předání DÁRKOVÉHO VOUCHERU  pro své potřeby.

4.2. Úhrada ceny kosmetických služeb nekrytých kreditem i jen z části, se řídí kupní smlouvou kosmetické služby a VOP a rozdíl je Klient povinen uhradit zvoleným způsobem úhrady.

4.3. DÁRKOVÉ VOUCHERY jsou volně převoditelné. Práva vyplývající z DÁRKOVÉHO VOUCHERU vykonává vůči Klinice osoba, která jej Klinice předloží. Klinika v žádném případě nezodpovídá Klientovi za ztrátu nebo zneužití DÁRKOVÉHO VOUCHERU.

4.4. Klinika si vyhrazuje právo stanovit kosmetické služby, na které se nevztahuje možnost koupě prostřednictvím DÁRKOVÉHO VOUCHERU. Tato informace je uvedena v poznámce u konkrétní služby v aktuální nabídce kosmetických služeb Kliniky a v ceníku.

 

5. KUPNÍ CENA, SPLATNOST  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

5.1. Závazek úhrady kupní ceny vzniká Klientovi uzavřením kupní smlouvy (doručením akceptace Klientovi). Kupní cena je u bezhotovostní platby splatná do  čtyř  dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek Klienta uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky  na účet  Kliniky č. ú.3572179329/0800. Klient povinen při úhradě kupní ceny uvést přidělený variabilní symbol platby.

5.2. Kupní cena hradí vždy ve sjednané lhůtě splatnosti jedním z následujících způsobů:

  • v  hotovosti v provozovně Kliniky na adrese Praha 5, Nádražní 61/116
  • bezhotovostně převodem na účet Kliniky č.   ú. 3572179329/0800 ,  vedený u České Spořitelny a.s.,  (dále jen „účet Kliniky“);
  • bezhotovostně platební kartou;

5.3. Klinika je povinna vystavit Klientovi daňový doklad. Daňový doklad vystaví Klinika  Klientovi po uhrazení ceny služby. Klinika je plátcem daně  z přidané hodnoty.

5.4. Klient je povinen zaplatit Klinice stornopoplatek, pokud u Klienta nastala povinnost úhrady stornopoplatku z kterékoli předchozí zrušené nebo neodebrané objednávky služby. Částku ve výši stornopoplatku je Klinika oprávněna si jednostranně započíst a srazit z Klientem uhrazené kupní ceny.

5.5. V případě služby, která je poskytována v cyklu několika dílčích plnění, je kupní cena splatná nejpozději před poskytnutí prvého dílčího plnění.

 

6. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

6.1. Na smluvní vztah mezi Klinikou a Klientem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

Informace před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky:

– Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby

– Klinika je oprávněna uzavřením kupní smlouvy požadovat na Klientovi úhradu kupní ceny za kosmetickou službu v plné výši zvoleným způsobem úhrady

– Klinika je oprávněna požadovat na Klientovi předem úhradu kupní ceny VOUCHERU na kosmetické služby (služeb) a to Klientem zvoleným způsobem úhrady;

– Kupní smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy;

– Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. VOP, upravujícím právo na odstoupení od kupní smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 VOP

– Klinika informovala Klienta o charakteru poskytované kosmetické služby, jakož i o případném možném riziku souvisejícím s kosmetickou službou, před uzavřením kupní smlouvy; klient má možnost informovat se o vhodnosti kosmetické služby v každém jednotlivém případě a na doplňující údaje na hotline virtuální asistentky tel. 608 006 116nebo @ na adrese Kliniky Mail: info@klinikakrasyandel.cz.

– Klinika informovala Klienta o ceně předmětu plnění a způsobu platby, který akceptuje k úhradě kupní ceny; cena předmětu plnění (kosmetické služby) je stanovena ceníkem platným v době uzavření kupní smlouvy, dostupným na www…..

– Klinika informovala Klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o orgánu dozoru.

6.3. Na žádost Klienta vydá Klinika Klientovi doklad o poskytnutí služby s náležitostmi uvedenými v § 16 zákona o ochraně spotřebitele.

6.4. Klient je oprávněn službu reklamovat. V případě reklamace služby je Klinika povinna vydat Klientovi doklad o tom, kdy Klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Pro řešení sporu mezi Klinikou a klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu.

6.5. Návrh může podat pouze Klient a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval Kliniku za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla Klinikou vyřešena. Klinika je povinna se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

6.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a Klinikou jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

6.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

 

7. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Kosmetické služby jsou poskytovány výlučně v místě provozovny Kliniky v termínu potvrzeném Klinikou.

 

8. ODPOVĚDNOST  ZA VADY PŘEDMĚTU SMLOUVY , ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ SMLOUVY, VÝMĚNA 

8.1. Práva  a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti Kliniky  za vady předmětu plnění, včetně

záruční odpovědnosti Kliniky, se  řídí zákonem.

8.2.      Klinika  odpovídá Klientovi za  to, že provedení předmětu smlouvy je ve shodě  s kupní smlouvou,

zejména, že je bez vad.  Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že kosmetická služba má jakost a užitné  vlastnosti Klinikou popisované, nebo na základě jí prováděné reklamy očekávané, obvyklé, je v deklarovaném množství, míře nebo technických parametrech uváděných výrobcem nebo Klinikou.

8.3. Vadnost předmětu kupní smlouvy (dále jen „rozpor s kupní  smlouvou“)  musí Klient u Kliniky

uplatnit včas bez zbytečného tak, aby mohla být provedena okamžitá náprava, případně co nejdříve po poskytnutí služby. Reklamace může být u Kliniky uplatněna i jen ústně.

8.4. Od kupní smlouvy nelze po konzumaci předmětu kupní smlouvy (kosmetické služby) odstoupit. Odstoupit nelze od jednotlivé kosmetické služby poskytované v rámci balíčku „AKCE“ a od kosmetické služby poskytované v několika dílčích plněních (v cyklu).  V ostatních případech lze po dohodě s Klinikou provést výměnu kosmetické služby (čl. 9.8. VOP).

 

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ODSTUPNÉ

9.1. Klient má právo před zahájením poskytování předmětu kupní smlouvy (kosmetické služby) odstoupit od kupní smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený  v čl. 8.4. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a má právo na vrácení uhrazené kupní ceny za předmět kupní smlouvy bez účtování ODSTUPNÉHO, pokud účinky doručení nastanou ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů  před sjednaným termínem poskytnutí služby. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku doručení odstoupení Klinice a to na adresu provozovny Kliniky či na adresu elektronické pošty Kliniky.  V případě pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou skutečnost Klient.

9.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Klienta dle čl. 9.1.  se kupní smlouva od počátku ruší. Klinika Klientovi vrátí uhrazenou kupní cenu nejpozději  do 10 (deseti) dnů od účinků odstoupení od kupní smlouvy. Z kupní ceny je Klinika oprávněna si srazit částku ve výši 200,- Kč za náklady spojené s administrací odstoupení od kupní smlouvy klientem a vrácením kupní ceny.

9.3. Nejedná-li  se o případ uvedený  v čl. 9.1. může Klient od kupní smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší čtrnácti (14) dnů nejpozději však tři (3) dny  přede dnem, v němž je  sjednán  termín poskytnutí služby, při uhrazení sjednaného ODSTUPNÉHO. O účincích odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.

9.4. V případě  odstoupení Klienta od smlouvy  dle čl. 9.3.  vrátí Klinika Klientovi částku ve výši 70 % (slovy:sedmdesát procent) Klientem uhrazené kupní ceny nejpozději  do deseti (10) dnů od účinků odstoupení od kupní smlouvy. Z kupní ceny je Klinika oprávněna si ponechat částku ve výši 30 % uhrazené kupní ceny jako sjednané ODSTUPNÉ.

9.5. Nejedná-li  se o některý z případů uvedených v tomto článku výše, má Klient  právo od kupní smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší než tři dny přede dnem, v němž je sjednán termín poskytnutí služby, a to i bez uvedení důvodu, při současném uhrazení sjednaného ODSTUPNÉHO ve výši 50 % kupní ceny. Pro doručení odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.

9.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.5. vrátí Klinika Klientovi částku ve výši 50 % (slovy:padesát procent) Klientem uhrazené kupní ceny nejpozději do 10 (deseti) dnů od účinků odstoupení od kupní smlouvy. Z kupní ceny je Klinika oprávněna si ponechat částku ve výši 50 % uhrazené kupní ceny jako sjednané ODSTUPNÉ.

9.7. Klinika má právo na plnou úhradu kupní ceny předmětu plnění, pokud se Klient nedostaví ve sjednaném termínu ke konzumaci služby.

9.8. Klinika se zavazuje vždy, pokud to bude možné, umožnit klientovi místo odstoupení od smlouvy  vhodnou výměnu kosmetické služby (zejména ze zdravotních důvodů). Klinika se v takovém případě vynasnaží provést změnu kosmetických služeb za obdobných podmínek včetně cenových. Klinika má právo na cenové dorovnání v případě, že cena nově vybrané kosmetické služby je vyšší než cena původní služby. V případě, že cena vyměněné kosmetické služby je nižší, není Klinika povinna vrátit Klientovi cenový rozdíl mezi cenou původní kosmetické služby a cenou vyměněné služby. Tento závazek Kliniky se nevztahuje na čl. 9.7.

9.9. Klinika je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy pokud nebude schopna splnit předmět kupní smlouvy z důvodu, jemuž nemohla zabránit (vyšší moc), a dále v případě, kdy nastanou na straně Kliniky jiné objektivní důvody, pro které nebude dlouhodobě schopna plnit své závazky z kupní smlouvy. V takovém případě vrátí Klientovi kupní cenu do deseti dnů od účinků odstoupení. Klinika si vyhrazuje právo změny termínu nebo jednotlivé služby po dohodě s Klientem na jiný pro Klienta vhodný termín, přičemž není odpovědna za případné náklady nebo škody, které v souvislosti se změnou termínu nebo rozsahu předmětu plnění Klientovi vzniknou.

9.10. Práva  Klienta vyplývající z  odpovědnosti Kliniky za  vady, včetně případné záruční odpovědnosti Kliniky,  uplatňuje  Klient v provozovně Kliniky na adrese Nádražní č.p.61/116, Praha  5 Smíchov, PSČ 150  00.

 

10. OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ  OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana  osobních údajů klienta,  který je fyzickou osobou, je  poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně  osobních  údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Klient uzavřením kupní smlouvy  souhlasí se zpracováním  těchto svých osobních údajů: jméno  a  příjmení, adresa bydliště, identifikační  číslo, adresa elektronické pošty, telefonní  číslo a       (dále  společně vše jen  jako „osobní údaje“).

10.3. Klinika je oprávněna vést si přiměřené záznamy o provedených kosmetických službách Klienta výlučně pro své potřeby a anonymizaci osobních údajů. Použít je pro reklamní nebo propagační účely může výlučně se souhlasem Klienta a to vždy za šetření osobnostních práv Klienta.

10.4. Klient  souhlasí se zpracováním  osobních údajů Klinikou,  výlučně pro účely realizace práv a povinností z kupní  smlouvy  a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení  Kliniky klientovi.

10.5. Klient  bere na vědomí, že je  povinen své osobní údaje (při registraci,  ve svém uživatelském účtu, při  objednávce provedené z webového  rozhraní virtuální asistentky) uvádět správně a pravdivě a zavazuje se  bez zbytečného odkladu informovat Kliniku o změně ve svých  osobních údajích.

10.6. Zpracováním  osobních údajů  Klienta může Klinika zmocnit  třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob ve smluvním vztahu s Klinikou, nebudou osobní údaje Klinikou bez předchozího  souhlasu klienta předávány třetím osobám.

10.7. Osobní  údaje budou zpracovávány po  dobu neurčitou v elektronické podobě  automatizovaným  způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným  způsobem.

10.8. Klient  prohlašuje, že poskytnuté  osobní údaje jsou přesné a že  byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné  poskytnutí osobních  údajů a že souhlas  se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Klinice  odvolat písemným  oznámením doručeným na adresu Kliniky.

10.9. V  případě, že by se Klient  domníval, že Klinika  nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu  s ochranou soukromého  a osobního života Klienta nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní  údaje nepřesné  s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat  Kliniku nebo  zpracovatele o vysvětlení. Klient může rovněž žádat o nápravu vzniklého stavu.  Zejména se může jednat o blokování,  provedení opravy, doplnění  nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost  Klienta  podle předchozí věty shledána oprávněnou, Klinika nebo  zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li  Klinika nebo  zpracovatel žádosti, má Klient právo  obrátit se přímo na Úřad pro ochranu  osobních údajů. Tímto  ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit  se se svým  podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.10. Požádá-li  Klient o informaci o  zpracování svých osobních údajů,  je mu Klinika povinna tuto informaci  předat. Klinika  má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty  požadovat  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí  informace.

 

11. DALŠÍ  PRÁVA A  POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, UJIŠTĚNÍ KLINIKY

11.1. Klient  bere na vědomí, že Klinika není povinna pokračovat v poskytování kosmetických služeb po

dobu prodlení Klienta s úhradou kupní ceny jakékoli konzumované služby.

11.2. Klient  bere na vědomí, že  programové vybavení a další součásti  tvořící webové rozhraní obchodu

virtuální asistentky (včetně ilustračních fotografií) jsou chráněny autorským právem. Klient  se zavazuje,  že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo  třetím  osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně  užít programové vybavení  nebo další součásti tvořící  webové rozhraní virtuální asistentky.

11.3. Klient  není oprávněn při  využívání webového rozhraní virtuální asistentky  používat mechanismy, programové vybavení  nebo jiné postupy,  které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní, jeho funkci, či autorská práva Kliniky. Webové rozhraní virtuální asistentky je možné užívat jen v rozsahu,  který není na  úkor práv ostatních klientů Kliniky  a který je v souladu s jeho  určením.

11.4. Klinika vlastní veškerá potřebná oprávnění a licence k provozování kosmetických metod na přístrojích v prostorách Kliniky. Kosmetické metody a přístroje obsluhují výlučně zaměstnanci Kliniky, kteří absolvovali povinná školení, mají příslušné vzdělání a znalosti o poskytovaných kosmetických službách. Klient má právo vyžádat si k nahlédnutí prohlášení o shodě a způsobilosti k provozu technických zařízení používaných při poskytování kosmetické služby.

11.5. V případě, kdy kosmetická služba může zasáhnout do integrity člověka, je Klinika povinna vyžádat si předchozí výslovný písemný souhlas Klienta k povaze zásahu a jeho možných následcích. To neplatí u kosmetických služeb (zákroků), které nezanechávají trvalé nebo závažné následky. Neudělení souhlasu je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kliniky. Ustanovení čl. 9.4. se použije pro takové odstoupení ze strany Kliniky přiměřeně.

11.6. Klinika má uzavřeny příslušné pojistné smlouvy pojištění rizika z podnikatelské činnosti a je schopna plnit své závazky z odpovědnosti za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

11.7. Klient  bere na vědomí, že  Klinika nenese odpovědnost za chyby  vzniklé v důsledku zásahů třetích osob  do webové stránky  nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich  určením.

11.8. Jakékoli postoupení finančních závazků z kupní smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.

11.9. Kde se v kupní smlouvě nebo VOP hovoří o zákoně, rozumí se jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.10. VOP jsou součástí kupních smluv uzavřených s účinností ke dni 1.4.2016 a později. Klient se s nimi seznámil před uzavření kupní smlouvy a závaznou objednávkou s nimi vyjádřil bezpodmínečný souhlas a souhlas s právy a povinnostmi, z nich pro Klienta vyplývajícími.

V Praze dne 31.3.2016

Body & Care Clinic s.r.o.

Alena Jírů, jednatelka

Back to Top

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Rozumím