telefonJsme Vám k dispozici na 608 006 116

 

Kupní smlouva

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Body & Care Clinic s. r. o.,
IČ: 028 84 623,
se sídlem V Pořadí 381
252 26 Třebotov,

zapsané v  obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 224910 (dále jen Klinika), uzavíraná distančním způsobem prostřednictvím  on-line  webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.klinikakrasyandel.cz

 

1. VZNIK, OBSAH A PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká právní vztah mezi Klinikou, jakožto prodávajícím, a Klientem, jakožto kupujícím. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba. Klientem se rozumí i osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva (koupě voucheru) uzavřena.
1.2. Nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Klinikou a Klientem jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).Klientovi je umožněno se seznámit se zněním VOP před uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce v čitelné podobě s možností tisku. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.
1.3. Pro kupní smlouvu je závazné znění VOP platné v době jejího uzavření. VOP má právo Klinika jednostranně měnit či doplňovat. Na změnu VOP Klinika Klienta upozorní vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před jejich změnou, nejméně však 14 dnů před jejich účinností, na svých internetových stránkách.
1.4. VOP upravují i práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem (zejména tzv. e-shop).
1.5. Kupní smlouvu může klient uzavřít v ústní i písemné formě v provozovně Kliniky. V písemné formě distančním způsobem prostřednictvím komunikační techniky (dále jen distančním způsobem).
1.6. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou zaznamenány v objednávce, kterou si Klient může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v úložišti pro svou další potřebu. VOP si Klient může z webového rozhraní vytisknout nebo uschovat v jím určeném úložišti.
1.7. Obsahem kupní smlouvy je závazek Kliniky dodat Klientovi předmět koupě, spočívající v kosmetických službách poskytovaných Klinikou, kosmetických výrobcích nebo potravinových doplňcích, a to dle závazného výběru Klienta a závazek Klienta předmět smlouvy odebrat ve sjednaném termínu a řádně zaplatit kupní cenu. Předmět koupě je určen dohodou o rozsahu požadované kosmetické služby dle aktuální nabídky a ceníku Kliniky, ujednáním o termínu poskytnutí služby, druhu a množství kosmetických výrobků nebo potravinových doplňků, a případným dalším ujednáním mezi Klinikou a Klientem. Obsah kupní smlouvy nelze jednostranně měnit vyjma změny VOP ze strany Kliniky za dále uvedených podmínek.
1.8. Kosmetickými službami se pro účely kupní smlouvy rozumí veškeré Klinikou poskytované nebo zajišťované služby včetně kosmetických služeb inkorporovaný ve VOUCHERu Kliniky a doplňková plnění dle aktuální nabídky uveřejněné na webu Kliniky www.klinikakrásyanděl.cz, které jsou určeny k nabídce klientovi, a to včetně práv a závazků s touto činností Kliniky souvisejících.
1.9. Kosmetickými výrobky se pro účely kupní smlouvy rozumí veškeré Klinikou nabízené a dodávané produkty pro péči o pleť a tělo, určené pro vnější domácí použití za podmínek uváděných výrobci produktů případně za podmínek obvyklých. Při prodeji a distribuci těchto výrobků Klinika převzala informaci o jejich schválení k distribuci v rámci EU vydané příslušným národním úřadem v souladu s předpisy EU.
1.10. Potravinovými doplňky se pro účely kupní smlouvy rozumí veškeré Klinikou nabízené, volně prodejné doplňky stravy (doplňkové výživové a vitamínové produkty) pro vnitřní užití za podmínek uváděných výrobci pro původní použití případně pro použití obvyklé. Při prodeji a distribuci těchto výrobků Klinika převzala informaci o jejich schválení k distribuci v rámci EU vydané příslušným národním úřadem v souladu s předpisy EU.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DISTANČNÍM ZPŮSOBEM, E-SHOP

2.1. K uzavření kupní smlouvy mezi Klinikou a Klientem distančním způsobem dochází na internetové adrese Kliniky www.klinikakrasyandel.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky (dále jen „webové rozhraní virtuální asistentky) okamžikem doručení akceptace řádně vyplněné závazné objednávky Klienta Klinikou na jím zadanou @ adresu. Na závaznost objednávky je Klient upozorněn před potvrzením volby závazného objednání. Klient potvrzením volby závazného objednání současně potvrzuje, že se seznámil resp. měl možnost seznámit s VOP, které jsou součástí kupní smlouvy.
2.2. Webové rozhraní virtuální asistentky obsahuje aktuální nabídku kosmetických služeb a neinvazních zákroků, popis služeb a neinvazních zákroků a ošetření aktuálně poskytovaných Klinikou, kosmetických produktů, možnost nákupu DÁRKOVÝCH VOUCHERŮ, aktuální ceník , vstup pro e-shop a aktuální znění VOP.
2.3. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků jsou ceny konečné, vyjma poštovného a balného (viz čl. 4.4.)
2.4. Nabídka cen zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní virtuální asistentky. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní virtuální asistentky jsou nezávazné a Klinika není povinna uzavřít kupní smlouvu zejména z důvodu kapacity, požadovaného množství, místa dodání nebo nevhodného termínu požadovaného Klientem.
2.5. Pro závazné objednání kosmetické služby vyplní Klient objednávkový formulář a objednávanou kosmetickou službu „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní virtuální asistentky. . Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávané kosmetické službě
– údaje o termínu poskytnutí kosmetické služby, případně o požadovaném způsobu doručení (u VOUCHERů),
– způsobu úhrady kupní ceny kosmetické služby,
– doplňující informace o kosmetické službě, výslovně pak je uvedeno, zda jde o kosmetický zákrok, který má formu invazního zásahu do integrity lidského těla
(dále společně jen jako „objednávka“);
Pro závazné objednání kosmetického výrobku nebo potravinového doplňku vyplní Klient bez rozlišení registrace objednávkový formulář a objednávaný produkt „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní virtuální asistentky. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
– základní informace o objednávaném kosmetickém výrobku nebo potravinovém doplňku),
– předpokládaný termín dodání
– informaci o způsobu doručení PPL, aktuální výši dopravného s tím, že při hodnotě objednávky (kupní cena včetně DPH) nad 2.000,- Kč Kupující dopravné nehradí;
– upozornění, že úhrada kupní ceny je možná pouze bezhotovostním převodem a možnost přesměrování na platební bránu banky
– případné doplňující informace výrobce o výrobku
– informaci o možnosti odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím ve lhůtě 14ti dnů ode dne převzetí předmětu kupní smlouvy, včetně informace o tom, že u výrobků dodávaných v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal, není možné z hygienických důvodů jejich vrácení, odkaz na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
– informaci o tom, že Kupující nese náklady na vrácení (doručení) předmětu kupní smlouvy v souvislosti s odstoupení
– informaci o výši nákladů na balné, skladné, clo, případné jiné poplatky a peněžitá plnění, které nese Kupující v souvislosti s koupí
(dále společně jen jako „objednávka“).
2.6. Dárkový VOUCHER zakoupený přes E-SHOP může být Klientovi zaslán elektronicky na jím uvedenou e-mailovou adresu nebo je možný jeho osobní odběr v recepci Kliniky. VOUCHER není cenným papírem.
2.7. Před odesláním závazné objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Klient Klinice kliknutím na tlačítko „Potvrdit a dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce Klientem jsou Klinikou považovány za správné a závazné. Klinika obdržení objednávky Klientovi potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Klienta“). Potvrzení o obdržení objednávky není akceptací návrhu.
2.8. Klinika je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství, předmětu kupní smlouvy,, výše kupní ceny, termínu dodání) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky ověřovacím e-mailem.).
2.9. V akceptaci Klinika potvrdí předmět kupní smlouvy, cenu a termín, případně jiný předmět plnění. Akceptace bude zaslána Klinikou Klientovi nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky na @ adresu, případně SMS zprávou na mobilní telefon, který zadal Klient v objednávce pro komunikaci s Klinikou.
2.10. V případě, že Klinika neakceptuje objednávku Klienta, může Klientovi zaslat protinávrh vhodných změn. Protinávrh zaslaný Klinikou Klientovi je novým návrhem. K uzavření kupní smlouvy ve znění protinávrhu Kliniky dojde pouze pokud Klient učiní výslovné přijetí takového návrhu (akceptaci) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kliniky nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení protinávrhu Kliniky.
2.11. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Klinika používá pro komunikaci s klientem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší, než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

3. ELEKTONICKÁ OBJEDNÁVKA PŘES UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

3.1. Na základě jednorázového přihlášení Klienta na webové stránce Kliniky může Klient přistupovat do uživatelského rozhraní Kliniky pro Klienty. V uživatelském rozhraní může Klient provádět jednorázové objednávky kosmetických služeb i přímo z webového rozhraní virtuální asistentky. Objednávka kosmetických výrobků a potravinových doplňků v e-shopu.
3.2. Při přihlášení na webové stránce a při objednávání kosmetických služeb se Klient zavazuje uvádět správně a pravdivě údaje. Údaje uvedené Klientem při objednávání zboží jsou Klinikou považovány za správné. Správnost údajů Klinika neověřuje.
3.3. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského rozhraní a bere na vědomí, že Klinika nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.
3.4. Klient bere na vědomí, že uživatelské rozhraní nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Kliniky, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. DÁRKOVÝ VOUCHER
A. DÁRKOVÝ VOUCHER „KOSMETICKÁ SLUŽBA“
4.1. Klient může uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou jím volně vybrané (objednané) kosmetické služby (KOSMETIKA) s tím, že Klient je povinen zahájit konzumaci kosmetické služby do dvou měsíců od data prodeje voucheru a zkonzumovat je jednorázově v celém rozsahu. Kupní cena DÁRKOVÉHO VOUCHERU „KOSMETICKÁ SLUŽBA“ se rovná součtu cen vybraných (objednaných) kosmetických služeb. Na voucheru je vyznačen datum jeho prodeje, číslo voucheru, celková cena zvolených kosmetických služeb, identifikační údaje Kliniky, odkaz na kupní smlouvu (objednávku) a VOP. Klinika je oprávněna požadovat od Klienta odevzdání voucheru pro své potřeby.
B. DÁRKOVÝ VOUCHER „KREDIT“
Klient může uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je pouze „kredit“ bez bližší specifikace kosmetických služeb s tím, že kupní cena DÁRKOVÉHO VOUCHERU „KREDIT“se rovná výši kreditu. Klient je povinen  s čerpáním kreditu  a zkonzumovat je jednorázově v celém rozsahu. Na DÁRKOVÉM VOUCHERU je vyznačen datum jeho prodeje, číslo VOUCHERU, výši kreditu, identifikační údaje Kliniky, odkaz na kupní smlouvu a VOP. Klinika je oprávněna požadovat od Klienta předání DÁRKOVÉHO VOUCHERU pro své potřeby.

4.2. Úhrada ceny kosmetických služeb nekrytých kreditem i jen z části, se řídí kupní smlouvou kosmetické služby a VOP a rozdíl je Klient povinen uhradit.
4.3. DÁRKOVÉ VOUCHERY jsou volně převoditelné. Práva vyplývající z DÁRKOVÉHO VOUCHERU vykonává vůči Klinice osoba, která jej Klinice předloží. Klinika v žádném případě nezodpovídá Klientovi za ztrátu nebo zneužití DÁRKOVÉHO VOUCHERU.
4.4. Klinika voucher Klientovi zašle bezodkladně po řádné úhradě kupní ceny (Kreditu) na Klientem zadanou e-mailovou adresu nebo ho předá Klientovi v provozovně Kliniky.
4.5. Klinika si vyhrazuje právo stanovit kosmetické služby, na které se nevztahuje možnost koupě prostřednictvím DÁRKOVÉHO VOUCHERU. Tato informace je uvedena v poznámce u dárkových voucherů a v ceníku.

5. KUPNÍ CENA, SPLATNOST, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Závazek úhrady kupní ceny vzniká Klientovi uzavřením kupní smlouvy (doručením akceptace Klientovi). Kupní cena je u bezhotovostní platby splatná do čtyř dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek Klienta uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Kliniky č. ú.3572179329/0800. Klient povinen při úhradě kupní ceny uvést přidělený variabilní symbol platby.
5.2. Kupní cenu se zavazuje Klient uhradit řádně tj. ve sjednané výši a lhůtě splatnosti jedním z následujících způsobů:
– v hotovosti v provozovně Kliniky nebo v hotovosti u dobírky v místě určeném Klientem v objednávce;
– převodem na účet Kliniky č. ú. 3572179329/0800 , vedený u České Spořitelny a.s., (dále jen „účet Kliniky“);
– bezhotovostně platební kartou;
5.3. Objednané zboží je doručováno Klinikou prostřednictvím Dopravce PPL, Klinika je oprávněna v souvislosti s administrací objednávky, její dopravou a doručení účtovat Klientovi jednorázovou úhradu dopravného ve výši stanovené Dopravcem. Aktuální výše úhrady za dopravu a doručení zásilky Klientovi je uvedena samostatně v objednávkovém formuláři. Při hodnotě objednávky nad 2.000,- Kč včetně DPH Klient dopravné nehradí.
5.4. Klinika si neúčtuje žádný poplatek za elektronickou platbu, ani za platbu bankovním převodem.
5.5. Pro platby on-line využívá Klinika platební bránu GP webpay e-shop, která splňuje nejpřísnějším bezpečnostním požadavkům MasterCard, VISA a American Expres.
5.6. V případě platby převodem musí Klient zadat i variabilní symbol uvedený na objednávce (číslo objednávky).
5.7. Objednávka je vypravena Klinikou nejpozději do 5ti pracovních dnů od řádné úhrady kupní ceny tj. vždy až po připsání platby na účet Kliniky. V případě služby, která je poskytována v cyklu několika dílčích plnění, je kupní cena splatná nejpozději před poskytnutí prvého dílčího plnění.
5.8. Klinika vystaví Klientovi daňový doklad, v němž uvede kupní cenu bez DPH, příslušnou sazbu DPH, cenu včetně DPH. Daňový doklad vystaví Klinika Klientovi po řádném uhrazení sjednané ceny. Klinika je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavení a vydání dokladu EET Klientovi se řídí platnou právní úpravou.
5.9. Klient je povinen zaplatit Klinice stornopoplatek, pokud u Klienta nastala povinnost úhrady stornopoplatku ze zrušené nebo neodebrané objednávky služby. Částku ve výši stornopoplatku je Klinika oprávněna si jednostranně započíst a srazit z Klientem uhrazené kupní ceny.

6. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

6.1. Na smluvní vztah mezi Klinikou a Klientem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.
6.2. Informace před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím webového rozhraní virtuální asistentky (uživatelského rozhraní):
– Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
– Klinika je oprávněna uzavřením kupní smlouvy požadovat na Klientovi úhradu kupní ceny za kosmetickou službu v plné výši zvoleným způsobem úhrady
– Klinika je oprávněna požadovat na Klientovi předem úhradu kupní ceny VOUCHERU na kosmetické služby (služeb) a to Klientem zvoleným způsobem úhrady;
– Kupní smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy;
– Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. VOP, upravujícím právo na odstoupení od kupní smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 VOP
– Klinika informovala Klienta o charakteru poskytované kosmetické služby, jakož i o případném možném riziku souvisejícím s kosmetickou službou, před uzavřením kupní smlouvy; klient má možnost informovat se o vhodnosti kosmetické služby v každém jednotlivém případě a na doplňující údaje na hotline virtuální asistentky tel. 608 006 116nebo @ na adrese Kliniky Mail: info@klinikakrasyandel.cz.
– Klinika informovala Klienta o ceně předmětu plnění a způsobu platby, který akceptuje k úhradě kupní ceny; cena předmětu plnění (kosmetické služby) je stanovena ceníkem platným v době uzavření kupní smlouvy, dostupným na webu Kliniky
– Klinika informovala Klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o orgánu dozoru.
Na žádost vydá Klinika Klientovi doklad o poskytnutí předmětu kupní smlouvy s náležitostmi uvedenými v § 16 zákona o ochraně spotřebitele.
6.2. Pro řešení sporu mezi Klinikou a klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze Klient, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval Kliniku za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla Klinikou vyřešena. Klinika je povinna se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.
6.3. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi klientem a Klinikou jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.
6.4. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

7. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Kosmetické služby jsou poskytovány výlučně v místě provozovny Kliniky v termínu potvrzeném Klinikou. Kosmetické výrobky a potravinové doplňky jsou Klientovi předány za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘEDMĚTU SMLOUVY
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti Kliniky za vady předmětu plnění, včetně záruční
odpovědnosti Kliniky, se řídí zákonem.
8.2. Klinika odpovídá Klientovi za to, že předmět kupní smlouvy je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou u kosmetické služby se rozumí, že má jakost a užitné vlastnosti Klinikou popisované, nebo na základě jí prováděné reklamy očekávané, obvyklé, je v deklarovaném množství, míře nebo technických parametrech uváděných výrobcem nebo Klinikou. Klient je oprávněn předmět kupní smlouvy reklamovat ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co na něj přešlo nebezpečí škody na předmětu kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem. V případě reklamace je Klinika povinna vydat Klientovi doklad o tom, kdy Klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
8.3. Vadnost předmětu kupní smlouvy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) musí Klient u Kliniky uplatnit včas bez zbytečného tak, aby mohla být provedena okamžitá náprava, případně co nejdříve po poskytnutí služby. Reklamace může být u Kliniky uplatněna i jen ústně.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ODSTUPNÉ, VÝMĚNA
9.1.Od kupní smlouvy nelze po konzumaci předmětu kupní smlouvy (kosmetické služby) odstoupit.
Odstoupit nelze od jednotlivé kosmetické služby poskytované v rámci balíčku „AKCE“ a od kosmetické služby poskytované v několika dílčích plněních (navazujících v cyklu s postupným nástupem efektu). Od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě kosmetického výrobku nebo potravinového doplňku, lze odstoupit ve lhůtě 14ti dnů od uzavření smlouvy pouze při současném vrácení předmětu koupě v neporušeném uzavřeném obalu, originálním balení. Odstoupit nelze od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Klient vrátit původní plnění (předmět kupní smlouvy) Klinice ve stavu, v jakém jej obdržel, zejména v neporušeném vnitřním i vnějším obalu, z hygienických důvodů. V ostatních případech má Klient má právo odstoupit od kupní smlouvy a vzniká mu právo na vrácení uhrazené kupní ceny za vrácený předmět kupní smlouvy. V případě odstoupení Klienta od smlouvy o poskytnutí kosmetické služby bez účtování ODSTUPNÉHO, musí účinky odstoupení nastat nejpozději čtrnáct (14) dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku doručení odstoupení Klinice na adresu provozovny Kliniky či na adresu elektronické pošty Kliniky. V případě pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou skutečnost klient. Po dohodě s Klinikou lze provést výměnu kosmetické služby (čl. 9.8. VOP)
9.2. Doručením řádného odstoupení od smlouvy ze strany Klienta dle čl. 9.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Klinika Klientovi vrátí uhrazenou kupní cenu nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od účinků odstoupení od kupní smlouvy. Z kupní ceny je Klinika oprávněna si srazit částku ve výši 300,- Kč za administraci odstoupení od kupní smlouvy klientem a vrácením kupní ceny.
9.3. Klient může od kupní smlouvy o poskytnutí kosmetické služby odstoupit ve lhůtě kratší čtrnácti (14) dnů nejpozději však tři (3) dny přede dnem, v němž je sjednán termín poskytnutí služby, při uhrazení sjednaného ODSTUPNÉHO. O účincích odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.
9.4. V případě odstoupení Klienta od smlouvy dle čl. 9.3. vrátí Klinika Klientovi částku ve výši 70 % (slovy: sedmdesát procent) Klientem uhrazené kupní ceny nejpozději do deseti (10) dnů od účinnosti odstoupení. Z kupní ceny je Klinika oprávněna si ponechat částku ve výši 30 % uhrazené kupní ceny jako sjednané ODSTUPNÉ.
9.5. Klient může od kupní smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší než tři dny přede dnem, v němž je sjednán termín poskytnutí služby, při současném uhrazení sjednaného ODSTUPNÉHO ve výši 50 % kupní ceny. Pro doručení odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.
9.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.5. vrátí Klinika Klientovi částku ve výši 50 % (slovy: padesát procent) Klientem uhrazené kupní ceny nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. Z kupní ceny je Klinika oprávněna si ponechat částku ve výši 50 % uhrazené kupní ceny jako sjednané ODSTUPNÉ.
9.7. Klinika má právo na plnou úhradu kupní ceny předmětu plnění, pokud se Klient nedostaví ve sjednaném termínu ke konzumaci služby.
9.8. Klinika se zavazuje vždy, pokud to bude možné, umožnit klientovi místo odstoupení od smlouvy vhodnou výměnu kosmetické služby (zejména ze zdravotních důvodů). Klinika se v takovém případě vynasnaží provést změnu kosmetických služeb za obdobných podmínek včetně cenových. Klinika má právo na cenové dorovnání v případě, že cena nově vybrané kosmetické služby je vyšší než cena původní služby. V případě, že cena vyměněné kosmetické služby je nižší, není Klinika povinna vrátit Klientovi cenový rozdíl mezi cenou původní kosmetické služby a cenou vyměněné služby. Tento závazek Kliniky se nevztahuje na čl. 9.7.
9.9. Pokud Klinika nebude schopna splnit předmět kupní smlouvy ve sjednaném termínu z důvodu, jemuž nemohla zabránit (vyšší moc, provozních omezení) nebo z jiného objektivního důvodu, pro který nebude schopna plnit své závazky z kupní smlouvy ve sjednaném čase nebo množství, nabídne Klientovi nejbližší možný náhradní termín nebo jiné možné řešení. Klinika si vyhrazuje právo změny termínu nebo jednotlivé služby po dohodě s Klientem na jiný pro Klienta vhodný termín, přičemž není odpovědna za případné náklady nebo škody, které v souvislosti se změnou termínu nebo rozsahu předmětu plnění Klientovi vzniknou. Práva Klienta vyplývající z odpovědnosti Kliniky za vady, včetně případné záruční odpovědnosti Kliniky, uplatňuje Klient v provozovně Kliniky na adrese Nádražní č.p.61/116, Praha 5 Smíchov, PSČ 150 00 do 13.2.2021 a od 15.2.2021 na adrese Vrážská č.p. 73/10, Praha 5 Radotín PSČ 153 00.
9.10. V případě možnosti vrácení zboží v souladu s obchodními podmínkami doručuje Klient vrácené zboží na adresu Klinika krásy Anděl, Nádražní 61/116, Praha 5 – Smíchov, PSČ 153 00 do 12.2.2021 a od 13.2.2021 na adrese Vrážská č.p. 73/10, Praha 5 Radotín PSČ 153 00.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které v České republice zcela nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, součástí VOP je formulář udělení informovaného souhlasu Klientem k poskytnutým osobním údajům.
10.2. Udělením informovaného souhlasu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případné zdravotní omezení v rozsahu nezbytném pro vhodný výběr a provedení kosmetické služby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Klinika je oprávněna vést si přiměřené záznamy o provedených kosmetických službách Klienta výlučně pro své potřeby a anonymizaci osobních údajů. Použít je pro reklamní nebo propagační účely může výlučně se souhlasem Klienta a to vždy za šetření osobnostních práv Klienta.
10.3. Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Klinikou i během komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu či telefonu, zpracování osobních údajů během trvání smluvního vztahu, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zejména daňových), jakož i na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Kliniky. Klinika pro komunikaci s klienty používá zabezpečený web.
10.4. Klient uděluje informovaný souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů Klinikou, výlučně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely zasílání nevyžádaných informací a obchodních sdělení Kliniky klientovi uděluje Klient Klinice souhlas zvlášť.
10.5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní virtuální asistentky) uvádět správně a pravdivě a zavazuje se bez zbytečného odkladu informovat Kliniku o změně ve svých osobních údajích.
10.6. Zpracováním osobních údajů Klienta může Klinika zmocnit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob ve smluvním vztahu s Klinikou, nebudou osobní údaje Klinikou bez předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.
10.7. Osobní údaje budou Klinikou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.8. Poskytnutí osobních údajů ze strany Klienta je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Klinice odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Kliniky.
10.9. V případě, že by se Klient domníval, že Klinika nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat Kliniku nebo zpracovatele o vysvětlení. Klient může rovněž žádat o nápravu vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Klinika nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Klinika nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
10.10. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Klinika povinna tuto informaci předat. Klinika má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.11. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Klient Klinice samostatným potvrzením souhlasu v písemné podobě v provozovně Kliniky nebo po předchozím seznámení se s podmínkami k udělení informovaného souhlasu ve webovém rozhraní virtuální asistentky samostatným klikem.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, UJIŠTĚNÍ KLINIKY

11.1. Klient bere na vědomí, že Klinika není povinna pokračovat v poskytování kosmetických služeb po dobu prodlení Klienta s úhradou kupní ceny jakékoli konzumované služby.
11.2. Klient bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu
virtuální asistentky (včetně ilustračních fotografií) jsou chráněny autorským právem. Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní virtuální asistentky.
11.3. Klient není oprávněn při využívání webového rozhraní virtuální asistentky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní, jeho funkci, či autorská práva Kliniky. Webové rozhraní virtuální asistentky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních klientů Kliniky a který je v souladu s jeho určením.
11.4. Klinika vlastní veškerá potřebná oprávnění a licence k provozování kosmetických procedur na přístrojích v prostorách Kliniky. Kosmetické metody a přístroje obsluhují výlučně osoby, které absolvovaly povinná školení, mají příslušné vzdělání a znalosti o poskytovaných kosmetických službách. Klient má právo vyžádat si k nahlédnutí prohlášení o shodě a způsobilosti k provozu technických zařízení používaných při poskytování kosmetické služby.
11.5. V případě, kdy kosmetická služba může zasáhnout do integrity člověka, je Klinika povinna vyžádat si předchozí informovaný souhlas Klienta k povaze zásahu a jeho možných následcích. To neplatí u kosmetických služeb (zákroků), které nezanechávají trvalé nebo závažné následky. Neudělení souhlasu je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kliniky. Ustanovení čl. 9.4. se použije pro takové odstoupení ze strany Kliniky přiměřeně.
11.6. Klinika má uzavřeny příslušné pojistné smlouvy pojištění rizika z podnikatelské činnosti a je schopna plnit své závazky z odpovědnosti za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
11.7. Klient bere na vědomí, že Klinika nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
11.8. Jakékoli postoupení finančních závazků z kupní smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.
11.9. Kde se v kupní smlouvě nebo VOP hovoří o zákoně, rozumí se jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.10. Tyto VOP nahrazují s účinností ke dni 15.2.2021 předchozí znění VOP, a jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavírané počínaje dnem 15.2.2021.
11.11. Klient se s VOP seznámil před uzavření kupní smlouvy a závaznou objednávkou s nimi vyjádřil bezpodmínečný souhlas a souhlas s právy a povinnostmi, z nich pro Klienta vyplývajícími.

V Praze dne 1.2.2021.

Body & Care Clinic s.r.o.

Alena Jírů, jednatelka

Back to Top